Chuột Bạch

Tôi là chuột. Nhưng bản thân cũng tự đem mình ra làm chuột bạch nhiều lần. Để khảo nghiệm xem sức chịu đựng của bản thân đối với cuộc đời này như thế nào. Vài lần thành công, cũng không ít lần thất bại. Đời làm con chuột bạch giúp bản thân khảo nghiệm ra […]